Philadelphia 'Rail Park' Opens To Public


Greg Argos reports.