Gennaro's Tomato Pie


Owner Mike Giammarino introduces Gennaro's Tomato Pie, 1429 Jackson St., Philadelphia.