Video: John Hackworth, Amobi Okugo preview Union at Whitecaps